Algemene Voorwaarden Flower Studio Michèle 

Algemene gegevens
Flower Studio Michèle
Slaperdijkweg 68 - 2026 BL Haarlem 
T 0641501748
hello@flowerstudiomichele.nl 
KVK 81843542 
IBAN NL84RABO0363784918 
Btw-id NL003611125B89
www.flowerstudiomichele.nl

Artikel 1 - Definities
1.1 Flower Studio Michèle: gevestigd te Haarlem onder KvK nr. 81843542 handelend onder de naam Flower Studio Michèle, hierna te noemen: opdrachtnemer.
1.2 Website: de website van Flower Studio Michèle, te raadplegen via www.flowerstudiomichele.nl. 
1.3 Opdrachtnemer: De eenmanszaak Flower Studio Michèle 
1.4 Opdrachtgever: de klant die een Overeenkomst aangaat met Flower Studio Michèle
1.5 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Flower Studio Michèle en de Opdrachtgever. 
1.6 Partijen: Flower Studio Michèle en Opdrachtgever samen. 
1.7 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 - Toepasselijkheid 
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In geval de Opdrachtgever ook Algemene Voorwaarden hanteert, zullen slechts de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer van toepassing zijn. 
2.2 Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 
2.3 Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit. 
2.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 3 - Aanbiedingen/offertes
3.1 Aanbiedingen en offertes van Flower Studio Michèle zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2 Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 
3.3 Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
3.4. Alle offertes en facturen en in andere van Opdrachtnemer afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en, tenzij anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 4 - Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Flower Studio Michèle is pas verplicht de Overeenkomst uit te voeren, na ontvangst door Flower Studio Michèle van de door Opdrachtgever ondertekende offerte en betaling van de eerste 50% van het overeengekomen bedrag als bedoeld in artikel 3.1. 
4.2 De datum van de bruiloft wordt vastgelegd op het moment dat het eerste deel van het factuurbedrag is overgemaakt binnen 14 dagen na het versturen van de factuur.
4.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Flower Studio Michèle het recht voor de uitvoering van de Overeenkomst de hulp van derden in te schakelen.
4.4 De kosten voor de hulp van derden en de kosten verband houdend met de door die derden in redelijkheid gewenste faciliteiten komen voor rekening van Opdrachtgever. Die kosten zijn niet inbegrepen in het tussen partijen overeengekomen bedrag, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.
4.5 Andere personen, zoals toeleveranciers, worden ingeschakeld door en voor rekening van Opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
4.6 Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Flower Studio Michèle overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Flower Studio Michèle om de opdracht correct uit te voeren.
4.7 Communicatie tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer ten aanzien van de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot stand gekomen Overeenkomst vindt met sterke voorkeur plaats per e-mail of schriftelijk. Opdrachtnemer is niet gehouden te reageren op berichten via WhatsApp, PM’s via Instagram, Facebook of andersoortige sociale media en/of andere communicatiemiddelen. Aan het niet reageren hierop kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
4.8 De stylingmaterialen die Flower Studio Michèle ter beschikking stelt blijven eigendom van Opdrachtnemer met uitzondering van de bloemen of gekochte items die alvorens zijn aangegeven of op maat zijn gemaakt voor desbetreffende opdracht. Indien deze materialen niet volledig en/of niet onbeschadigd aan Opdrachtnemer worden geretourneerd dient Opdrachtgever de vervangingswaarde aan Flower Studio Michèle te vergoeden.
4.9 Alle styling materialen die door het bruidspaar en of derden worden verzorgd op de dag zelf, dienen klaar te staan op het moment dat Flower Studio Michèle aanwezig is op de bruiloft. Mocht dit niet het geval zijn, is Flower Studio Michèle niet aansprakelijk voor eventuele consequenties voor het niet uit kunnen oefenen van de afgesproken werkzaamheden. 

Artikel 5 - Wijziging van de overeenkomst
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Flower Studio Michèle de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
5.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om – indien er meer dan drie maanden zijn verstreken sinds het sluiten van de overeenkomst – de bedongen prijs te verhogen als gevolg van wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten. Flower Studio Michèle is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.

Artikel 6 - Verplichting opdrachtgever
6.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Flower Studio Michèle overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door Flower Studio Michèle gewenste vorm en
wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.
6.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Flower Studio Michèle onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
6.3 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Flower Studio Michèle ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn. Flower Studio Michèle is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Flower Studio Michèle bij de uitvoering van de Overeenkomst is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.
6.4 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit zal Opdrachtgever de door Flower Studio Michèle noodzakelijk geachte personele ondersteuning inzetten dan wel laten inzetten teneinde Flower Studio Michèle in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifieke personele ondersteuning noodzakelijk is, dan zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de Overeenkomst. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de personele ondersteuning over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.
6.5. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voort vloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever. Bovendien heeft Flower Studio Michèle in die gevallen het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
6.6 Indien Opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst aanstuurt op de inzet van extra (personele) ondersteuning, dan dient dit minimaal 3 weken voordat de inzet moet plaatsvinden aan Flower Studio Michèle schriftelijk bekend gemaakt te worden. Deze extra inzet wordt in rekening gebracht op grond van het overeengekomen uurtarief exclusief reis en verblijfkosten.
6.7 Als Flower Studio Michèle meer dan 3 uur aanwezig moet zijn op de bruiloft én de trouw- of feestlocatie is op meer dan twee uur rijden van de woning van Flower Studio Michèle gelegen dan zal Flower Studio Michèle de kosten van een hotelovernachting bij Opdrachtgever in rekening brengen. Alvorens een hotel te boeken zal er afstemming tussen Flower Studio Michèle en Opdrachtgever hierover plaatsvinden.
6.8 Opdrachtgever geeft toestemming aan Flower Studio Michèle tot het gebruik van het beeldmateriaal – in de meest ruime zin van het woord en met inachtneming van de rechten van de mogelijke maker daarvan – ten behoeve van het portfolio van Flower Studio Michèle.
6.9 Indien Opdrachtgever zelf leveranciers contracteert dan dienen alle afspraken met al deze leveranciers uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de bruiloft schriftelijk te zijn vastgelegd en indien relevant voor het uitvoeren van de afgesproken werkzaamheden te worden verstrekt met Flower Studio Michèle.

Artikel 7 - Tarief
7.1 Het tarief van Flower Studio Michèle is exclusief onkosten van Opdrachtnemer en exclusief declaraties van door Flower Studio Michèle ingeschakelde derden.
7.2 De door Flower Studio Michèle extra gemaakte vervoerskosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst binnen Nederland worden op basis van nacalculatie op de eindfactuur in rekening gebracht op basis van € 0,40 per gereden kilometer.

Artikel 8 - Betaling
8.1 Het overeengekomen bedrag wordt afhankelijk van de aard van de opdracht op verschillende wijzen gefactureerd. Opdrachtnemer is gerechtigd bij het geven van een akkoord van Opdrachtgever na goedkeuring van de offerte om 50% van het verschuldigde bedrag te verlangen. De overige 50% wordt 2 weken voorafgaand aan de bruiloft betaald. Bij overeenkomsten die binnen een maand worden uitgevoerd wordt het volledige bedrag in rekening gebracht en dient binnen 14 dagen na akkoord op overeenkomst betaald te zijn. 
8.2 Betaling door Opdrachtgever moet plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Flower Studio Michèle anders is overeengekomen.
8.3 Na de dag van de bruiloft ontvangt opdrachtgever eventueel een extra factuur op basis van nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen van de Overeenkomst.
8.4 Eventuele bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur schorten de betalingsverplichting voor het niet- betwiste deel van de factuur niet op.
8.5 Opdrachtgever die niet tijdig betaald, is van rechtswege in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment zal Flower Studio Michèle aanspraak maken op:
• de wettelijke rente vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening;
• indien Opdrachtgever consument is de buitengerechtelijke kosten conform “Het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW. Deze kosten worden verhoogd met de daarover verschuldigde btw, afhankelijk van Opdrachtgever of deze de omzetbelasting kan verrekenen;
• indien Opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf de buitengerechtelijke kosten, welke kosten 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, met een minimum van € 1000,-.

Artikel 9 - Betalingen en Incasso
9.1 Voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst dient het overeengekomen verschuldigde bedrag volledig te zijn voldaan op IBAN NL84RABO0363784918 t.n.v. Flower Studio Michèle. De betalingsplicht gaat in op het moment dat de opdracht wordt gegeven.
9.2 De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium, producten of onkosten is verzocht en van wie binnen 14 dagen na een tweede schriftelijk aanmaning daartoe nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die Opdrachtnemer vanaf het moment van verstrijken van deze 14 dagen zowel in als buiten rechte ter inning van haar vorderingen maakt. Tevens is hij vanaf dat moment rente over die vordering verschuldigd; het rentepercentage is gelijk aan de wettelijke rente (artikel 6:120 BW). Deze aansprakelijkheid voor inningskosten en verschuldigdheid van rente vervalt, indien en voor zover dit wordt beslist bij uitspraak van een rechter, in samenhang met diens oordeel dat het door Opdrachtnemer aan honoraria, producten of onkosten in rekening gebrachte bedrag niet verschuldigd is.

Artikel 10 - Klachten en afhandeling
10.1 Klachten dienen binnen uiterlijk binnen 24 uur, na de dag van de bruiloft, per e-mail of schriftelijk bij bij Flower Studio Michèle te worden ingediend. De opdrachtgever geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Flower Studio Michèle in staat is hierop adequaat te reageren. 
10.2 Flower Studio Michèle dient in staat te worden gesteld de ingediende klacht, te controleren. Indien de klacht, naar haar oordeel juist is en indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Flower Studio Michèle slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen het redelijke. Het tijdig beklagen ontslaat Opdrachtgever niet van de op haar rustende (betalings) verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

Artikel 11 - Ontbinding en beëindiging van de overeenkomst
11.1 Flower Studio Michèle heeft het recht de Overeenkomst op te zeggen c.q. te beëindigen, zonder daarbij schadeplichtig te worden jegens Opdrachtgever indien de inhoud van de Overeenkomst naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden en voorts indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde leveranciers naar het oordeel van Flower Studio Michèle onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen.
11.2 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Flower Studio Michèle op Opdrachtgever onmiddellijk volledig opeisbaar. Indien Flower Studio Michèle de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
11.3 Opdrachtgever is verplicht een bruiloftsverzekering af te sluiten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
11.4 Indien Opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzegt c.q. annuleert, dan zullen overeengekomen honorarium en de door Flower Studio Michèle gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door Opdrachtgever vergoed worden met een minimum van 75% bij annulering tot 8 weken voor de dag van de bruiloft; 90% bij annulering 3 tot 8 weken voor de dag van de bruiloft en 100% bij annulering in de laatste 3 weken voor de dag van de bruiloft of bij annulering op de dag van de bruiloft.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid
12.1 Flower Studio Michèle zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Flower Studio Michèle onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Flower Studio Michèle voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Flower Studio Michèle die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Flower Studio Michèle slechts voor directe schade aansprakelijk en tot maximaal het overeengekomen honorarium. Flower Studio Michèle is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook als gevolg van handelen of nalaten van de rechtstreeks door Opdrachtgever ingeschakelde leverancier(s).
12.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de tekortkoming van Flower Studio Michèle in de nakoming van de overeenkomst vast te stellen, indien deze aan Flower Studio Michèle toegerekend kunnen worden; - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
12.3 Flower Studio Michèle is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van Opdrachtgever, en/of schade wegens door Flower Studio Michèle gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke Overeenkomst vormt.
12.4 Als Flower Studio Michèle bij de uitvoering van de Overeenkomst een of meer derden inschakelt dan is Flower Studio Michèle nimmer aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze derde(n) wordt gemaakt. Als een derde zijn of haar aansprakelijkheid heeft beperkt dan heeft Flower Studio Michèle de bevoegdheid om die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.
12.5 Flower Studio Michèle is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Flower Studio Michèle of derden.
12.6 Flower Studio Michèle kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die op haar site(s) wordt gegeven. Ook kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid worden aanvaard voor volledigheid, tekst- en typefouten afwijkende kleuren in fotografie en andere onjuistheden die op deze site kunnen voorkomen. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele consequenties naar aanleiding van het gebruik van producten en/of diensten die op de website van Opdrachtnemer worden beschreven en/of aangeboden.
12.7 Flower Studio Michèle is niet aansprakelijk voor de schade dan wel verwelking van versproducten waaronder bloemen en planten welke te wijten is aan het toedoen, nalaten of onkundig gebruik van Opdrachtgever. Het voorgaande met inachtneming van het in artikel 15 lid 3 bepaalde.

Artikel 13 - Overmacht
13.1 Flower Studio Michèle is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting op grond van de Overeenkomst indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: elke tekortkoming die Flower Studio Michèle niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Ziekte en/of een ongeval, diefstal, brand, weersinvloeden, verkeersbelemmeringen, stroomstoringen en dergelijke worden gekwalificeerd als overmacht.
13.2 Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door Flower Studio Michèle op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de Opdrachtgever niet aan Flower Studio Michèle bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn. Alsdan wordt Opdrachtgever zo spoedig mogelijk mondeling van de overmacht op de hoogte gesteld.
13.3 Voor zoveel Flower Studio Michèle ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Flower Studio Michèle gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat aan Opdrachtgever te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst en met in acht name van de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 14 - Geschillen
Geschillen tussen Flower Studio Michèle en Opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Flower Studio Michèle.

Artikel 15 - Toepasselijk recht
Op iedere overeenkomst tussen Flower Studio Michèle en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
Algemene voorwaarden